• 5h – ORDER vs Evil Geniuses
  • 6h – G2 vs ORDER
  • 7h – PSG Talon vs Istanbul Wildcats
  • 8h – RNG vs RED Canids
  • 9h – Saigon Buffalo vs Team Aze
  • 10h – T1 vs DetonatioN FocusMe